سبد خرید و سفارشات
واژه ها سرشار از پندارهاست ارزش آنها همپاي زندگي است - ارد بزرگ
هیچ گاهبه ندرتگاهیاغلبهمیشه
آيا كارهايي كه در طول روز انجام ميدهيد، كارهايي است كه بيشترين اولويت را دارد؟
آيا كارها را در لحظه آخر به انجام می رسانید و یا به وقت بيشتري نیاز داريد؟
آيا شما در برنامه ريزي هاي خود زمان را در نظر مي گيريد؟
آيا مي دانيد كه چه مقدار از زمان خود را صرف كارهاي مختلف مي كنيد؟
آیا در کارتان با وقفه ايجاد مي شوید؟
آيا براي انتخاب كارهايي كه بايد انجام دهيد هدف تعيين مي كنيد؟
آيا در برنامه ريزي خود زمانهايي را براي انجام كارهايي غيرمنتظره در نظر مي گيريد؟
آيا ميدانيد هر يك از كارهايي كه انجام مي دهيد از چه ارزشي برخوردار است؟ (زياد، متوسط، زياد)
زماني كه كار جديدي به شما محول مي شود، آيا اهميت آن را بررسي كرده و بر اين اساس آن را در اولويت بندي خود قرار مي دهيد؟
آيا در مورد مهلت نهايي انجام كارها و تعهدات خود نگران هستيد؟
آيا حواس پرتي اغلب موارد شما را از انجام كارهاي حياتي باز مي دارد؟
آيا مجبور مي شويد كارها را به خانه برده تا آنها را به انجام برسانيد؟
آيا براي خود ليست كارهايي را كه بايد انجام دهيد تنظيم مي كنيد؟
آيا اولويت هاي خود را به طور منظم به تائيد رئيسان مي رسانيد؟
قبل از انجام هر كاري، آيا بررسي مي كنيد كه آن كار ارزش زماني را كه صرف آن مي كنيد دارد يا نه؟