سبد خرید و سفارشات
به فردا انداختن کارها، شعار شيطان است که آن را در دل مؤمنان افکند- پيامبر اكرم (ص)
هیچ گاهبه ندرتگاهیاغلبهمیشه
آيا احساس مي‌كنيد خسته‌ايد و انرژي جسمي يا رواني شما تخليه شده است؟
آيا فكر مي‌كنيد مستعد افكار منفي درباره شغل خويش هستيد؟
آيا فكر مي‌كنيد رفتارتان با مردم سخت گيرانه و كمتر از استحقاق آنان دلسوزانه است؟
آيا مشكلات كوچك، يا همكاران و تيمتان به سادگي شما را عصباني مي‌كنند؟
آيا فكر مي‌كنيد همكارانتان شما را بد مي‌فهمند يا قدرتان را نمي‌دانند؟
آيا حس مي‌كنيد كسي را نداريد كه با او صحبت كنيد؟
آيا حس مي‌كنيد كمتر از آنچه بايد موفق بوده‌ايد؟
آيا فكر مي‌كنيد براي موفقيت زير سطح ناخوشايندي از فشار هستيد؟
آيا فكر مي‌كنيد آنچه مي‌خواهيد نمي‌توانيد از راه شغلتان به دست آوريد؟
آيا حس مي‌كنيد سازمان يا شغل شما درست انتخاب نشده است؟
آيا بخش‌هايي از كارتان شما را سرخورده و عصباني مي‌كنند؟
آيا احساس مي‌كنيد سياست‌ها يا بوروكراسي سازماني توان شما براي خوب كار كردن را ضايع مي‌كنند؟
آيا فكر مي‌كنيد كار موجود بيش از حد توانايي شماست؟
آيا حس مي‌كنيد براي انجام بسياري از كارهاي مهم براي ارائه محصول با كيفيت، وقت كافي نداريد؟
آيا تصور مي‌كنيد به اندازه‌اي كه مي‌خواهيد وقت براي برنامه‌ريزي نداريد؟