سبد خرید و سفارشات
آرزو و تمنا، نیمی از زندگی است و بی تفاوتی، نیمی از مرگ است - جبران خلیل جبران
هیچ گاهبه ندرتگاهیاغلبهمیشه
من معمولاً کاری را انجام می دهم که فکر می کنم از من انتظار می رود، نه کاری که به درست بودن آن باور دارم.
من موقعیت های تازه را با سهولت و آرامش نسبی اداره می کنم
من در مورد زندگی احساس مثبت بودن و نشاط دارم.
اگر کاری مشکل به نظر برسد، از انجام دادن آن احتراز می کنم.
من به سعی کردن ادامه می دهم، حتی پس از آنکه دیگران تسلیم شوند.
اگر برای حل مسئله ای سخت کار کنم، پاسخ را پیدا خواهم کرد.
من به اهدافی که برای خودم تعیین می کنم دست می یابم
وقتی با مشکلی مواجه می شوم، احساس نومیدی و منفی بودن می کنم.
من جزو همان کسانی هستم خیلی سخت کار می کنند و باز هم به اهدافشان نمی رسند.
مردم در مورد کارم و دستاوردهایم به من باز خورد مثبت می دهند.
من باید موفقیت را در اوایل یک فرایند تجربه کنم، وگرنه ادامه نخواهم داد.
وقتی بر مانعی غلبه می کنم، به درس هایی که آموخته ام فکر می کنم.
معتقدم اگر سخت کار کنم به اهدافم خواهم رسید.
من با افرادی با مهارت ها و تجربه مشابه تماس دارم که آنها را موفق می دانم.