سبد خرید و سفارشات
چاپلوسي هم گوينده و هم شنونده را فاسد مي كند- ديل كارنگي