سبد خرید و سفارشات
کلمات محبت آمیز .کوتاه و ساده اند.ولی بازتاب آنها واقعا تا بی نهایت ادامه دارد -مادر ترزا