سبد خرید و سفارشات
براي يک کشتي که معلوم نيست به کدام بندرگاه مي رود، باد موافق معنا ندارد- ميشل دو مونتي