سبد خرید و سفارشات
آرزو و تمنا، نیمی از زندگی است و بی تفاوتی، نیمی از مرگ است - جبران خلیل جبران