سبد خرید و سفارشات
به ياد داشته باش، خاموشي گاهي بهترين پاسخ است- دالاي لاما

یادگیری جرأتمند بودن
  مقالات

جراتمند بودن چیست ؟
دفاع از حقوق خود و اجازه بهرهجوئی از این حقوق را ندادن، یك تعریف جرأتمند بودن است. جراتمندی همچنین ...

ادامه مطلب 

ذهنی زيبا داشته باشيم ...
  مقالات

خيلي ها اعتقاد دارند قدرت تفکر بيشتر از آن چيزی است که ما تصور ميکيم و هر چه در زندگی برای ما پيش ميآيد، نتيجه افکار و ...

ادامه مطلب 
عضویت در خبرنامه

فهرست مطالب دوره

·        مقدمه

·        مهارت های خواندن و تندخوانی

_       از بین بردن عادت های بد در خواندن

_       کلیدهای موفقیت در تندخوانی

_       نکات کلیدی

_       راهبردهای خواندن

_       نکات کلیدی

_       SQ3R

_       نکات کلیدی

·        تکنیک های یادداشت برداری

_       نقشه های ذهن mind maps

ü      مقدمه

ü      ترسیم نقش ذهن پایه

ü      بهبود نقشه های ذهن

_       سیستم کرنل (Cornell system)

ü      مقدمه

ü      نحوه استفاده از سیستم کرنل

·        تکنیک های مرور

_       مقدمه

_       نکات کلیدی

·        سبک های یادگیری

_       مقدمه

_       شاخص سبک های یادگیری فلدر و سیلورمن (Felder and Silverman)

ü     مقدمه

ü      استفاده از شاخص های سبک های یادگیری

ü      نکات کلیدی

_       4MAT

ü      4MAT چیست؟

ü      چگونه از 4MAT استفاده کنیم.

ü      مثال

ü      خلاصه

·        تشویق یادگیری در محیط کار

_       مقدمه

_       ایجاد انگیزه برای یادگیری در افراد

_       تشریح مدل ARCS

_       نکات بهبود دهنده فرآیند یادگیری

_       نکات کلیدی

·        نردبان توانایی خودآگاه

_       مقدمه

_       توضیح مدل

_       نحوه استفاده از مدل

·        غلبه بر اطلاعات بیش از حد

_       مقدمه

_       اصول خواندن اطلاعات زیاد و گسترده

_       جدا کردن اطلاعات خوب از بد

_       مدیریت نامه های الکترونیک (E-mail)

_       محدود کردن اطلاعات

_       نکات کلیدی

·        حداکثر بهره مندی از برنامه های آموزشی

_       مقدمه

_       تعیین اهداف آموزش

_       تعیین نوع آموزش مورد نیاز

_       برنامه ریزی برای اقدامات بعد از پایان دوره آموزشی

_       نکات کلیدی

·        مدیریت دانش

_       مقدمه

_       دانش چیست؟

_       منافع مدیریت دانش

_       به کار بستن مدیریت دانش

_       نکات بکارگیری مدیریت دانش

_       نکات کلیدی