سبد خرید و سفارشات
آفتاب به گياهي حرارات ميدهدکه سرازخاک بيرون آورده باشد- تولستوي

یادگیری جرأتمند بودن
  مقالات

جراتمند بودن چیست ؟
دفاع از حقوق خود و اجازه بهرهجوئی از این حقوق را ندادن، یك تعریف جرأتمند بودن است. جراتمندی همچنین ...

ادامه مطلب 

ذهنی زيبا داشته باشيم ...
  مقالات

خيلي ها اعتقاد دارند قدرت تفکر بيشتر از آن چيزی است که ما تصور ميکيم و هر چه در زندگی برای ما پيش ميآيد، نتيجه افکار و ...

ادامه مطلب 
عضویت در خبرنامه

فهرست مطالب دوره

 •  مقدمه
 • -        چرا ما بايد پيام خود را منتقل کنيم؟

  -        اهميت حذف موانع ارتباطاتي

 •  چگونه در برخورد اول تاثير شگرفي ايجاد کنيم!
 • -        خوش قول باشيد

  -        خودتان باشيد، راحت باشيد

  -        خود را به شکل مناسبي معرفي کنيد

  -        سخني راجع به شخصيت (هويت)

  -        لبخند رمز پيروزي است!

  -        گشاده و مطمئن باشيد

  -        يک گفتگوي کوتاه مي تواند ادامه يابد

  -        مثبت انديش باشيد

  -        فروتن و با ملاحظه باشيد

  -         نکات کليدي

 • پنجره جوهري
 • -        ربع اول: منطقه باز

  -        ربع دوم: منطقه يا نقطه کور

  -        ربع سوم: منطقه مخفي يا پنهان نگاه داشته شده

  -        ربع چهارم: منطقه ناشناخته

  -        استفاده از پنجره جوهري در حوزه کار تيمي

  -        نکات کليدي

 •  حكايت‌گويي در مورد كسب و كار
 • -        انواع داستان

       داستان «من که هستم»

       داستان «چرا من اينجا هستم»

       استفاده از داستان براي تدريس

       داستانهاي «چشم انداز»

       داستانهاي «ارزش در عمل»

      داستانهاي «من مي دانم شما به چه چيزي فکر مي کنيد»

  -        نكات كليد ي

 •  چگونه يک سخنران  و ارايه دهنده خوب باشيم
 • -        بدانيد که چه چيزي مي خواهيد به دست آوريد

  -        پيامتان را تا جاي ممکن ساده کنيد

  -        از قبل آماده باشيد

 •  ويژگيهاي يک سخنراني فراموش نشدني
 •  سخنراني براي حضار
 • -        چگونه به سخنراني خود ساختار بدهيم

  -        دستيابي به شفافيت و تاثيرگذاري

  -        استفاده از ابزار بصري

  -        چينش اتاق

  -        نکات و تکنيکها

 • چک ليست برنامه ريزي سخنراني
 • -        سخنراني

  -        ارايه

  -        ظاهر

  -       وسايل بصري

 •  تکنيکهاي سوال کردن
 • -        سوالات باز و بسته

  -        سوالات قيفي

  -        سوالات تفحصي(وارسي)

  -        سوالات راهنما

  -        سوالات بي‌نياز از جواب

  -        استفاده از تکنيکهاي پرسش کردن

 • گوش کردن فعال
 • -        مقدمه

  -        چگونه يک شنونده فعال باشيم

  -        نكات كليدي

 •  پست الکترونيک موثر
 •  مهارتهاي نوشتن
 • -        اهميت سبک نوشتاري

  -        تذکراتي در باب نامه نگاري

  -        اهميت چرک نويس دقيق

 •  نمودارها
 • -        نمودار خطي

  -        نمودار ميله اي

  -        نمودار دايره اي

  -        دياگرام ون

  -        نكات كليدي

 •  توجه-علاقه مندي- ميل (آرزو) -اقدام
 • -        چگونه از اين ابزار استفاده کنيم

  -        نکات کليدي

 • برگزاري جلسات موثر
 • -        نکات کليدي

 •  يخ شکني
 • -        انواع يخ‌شكن

       يخ شکن معارفه اي

    شرح مختصري از خود

    درست يا غلط

    مصاحبه

    حل کننده هاي مسايل

     يخ شکن هاي تيم سازي

     شبکه انساني

     چالش توپ

     اميد، ترسها و انتظارات

     يخ شکن هاي شناسايي کننده عنوان

     ارتباط لغوي

     سوالات هيجاني

     بارش افکار

 •  تسهيل
 • -        تسهيل کنندگي چيست؟

  -        تسهيل کننده چه مي کند؟

  -        طراحي و برنامه ريزي

                     انتخاب و طراحي فرايند گروهي

                     جعبه ابزار تسهيل کنندگان           

                     طراحي دستورکار واقع گرايانه

  -        ثبت و اقدام

  -        نکات کليدي

 •  مذاکره برنده-برنده
 • -        آماده شدن براي يک مذاکره موفق

  -        موفقيت آميز مذاکره کنيم

 • ابعاد فرهنگي هافستد
 • -        قدرت/فاصله(PD)

  -        فردگرايي (IDV)

  -        رجوليت (MAS)

  -        عدم اطمينان/شاخصهاي اجتناب (UAI)

  -        جهت گيري بلند مدت (LTO)